Warunki sprzedaży i dostawy

O ile nie ustalono inaczej w umowie zawartej na piśmie dla wszystkich umów i dostaw realizowanych przez Jasopels obowiązują wyłącznie następujące warunki sprzedaży i dostawy:

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Poniższe warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie w przypadku wszystkich dostaw z Jasopels A/S (Jasopels), chyba że postanowiono inaczej.

1. Rysunki, narzędzia, etc.

1.1.    Wszystkie rysunki i inne dokumenty techniczne, które Jasopels może dostarczyć Klientowi pozostają własnością Jasopels i nie mogą być kopiowane, powielane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane.

2. Projekty

2.1.    Jasopels zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego zawiadomienia, do dokonania zmian w projekcie, które nie wpływają na jego funkcjonalność. W odniesieniu do produktów robionych według specyfikacji przedstawionej przez Klienta, Klient musi zagwarantować, że produkty te nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

3. Towary obce

3.1.    Towary, które są przekazywane do Jasopels w celu ich przetwarzania, lub jakiekolwiek inne materiały przekazane do Jasopels, i które należą do Klienta powinny być przechowywane na koszt i ryzyko Klienta. Jasopels nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody. Odpowiedzialność ta jest ponoszona przez Klienta i powinna zostać objęta ubezpieczeniem.

4. Dostawa hal do hodowli norek

4.1.    Klient wykupuje i utrzymuje ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlanych aż do momentu, gdy wszystkie zidentyfikowane wady zostaną usunięte. Jasopels powinien był włączony do ubezpieczenia.

4.2.    Klient określa główne linie zabudowy i wysokości (poziomy), a wszystkie inne ustawienia są ustalane przez Jasopels.

4.3.    Klient jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszystkich wymaganych pozwoleń na prace budowlane.

4.4.    Klient ponosi ryzyko związane z wystąpieniem przeszkód wynikających z istnienia wód przypowierzchniowych, warunków glebowych, zanieczyszczeń itp.

4.5.    Rury serwisowe i linie drenujące, elektryczność powinny być instalowane w miejscu budowy przez Klienta.

5. Oferta i akceptacja

5.1.    O ile nie określono inaczej, oferty złożone przez Jasopels są ważne przez 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty.

5.2.    Przyjęcie oferty przez Klienta powinno mieć formę pisemną i nie zawierać zastrzeżeń w odniesieniu do warunków określonych w ofercie, a także winno być złożone przed upływem terminu ważności oferty. W przypadku akceptacji niezgodnej z ofertą, akceptację uznaje się za nową ofertę. Jasopels nie jest związany treścią takiej akceptacji, chyba że Jasopels zaakceptował nową ofertę w formie pisemnej, będąc świadomym istniejących niezgodności.

6. Cena

6.1.    Podane ceny są oparte na aktualnych cenach i kosztach, w tym cenach surowców, płac i innych kosztów produkcji, w dniu potwierdzenia oferty / zamówienia. Zmiany powyższych cen i kosztów przed dostawą, w tym zmienione lub nowe podatki lub cła, uprawniają Jasopels do dostosowania odpowiednio oferowanych / potwierdzonych cen.

7. Dostawa

7.1.    Dostawa towarów z Jasopels odbywa się zgodnie z INCOTERMS 2010 EX WORKS siedziba Jasopels w Bording, Dania, chyba że uzgodniono inaczej.

7.2.    Jeśli Jasopels ma wybrać sposób dokonania dostawy towarów do Klienta,  Jasopels będzie traktowany jak agent Klienta działający na koszt i ryzyko Klienta. W takich przypadkach, prawo do rozporządzania towarem zgodnie z prawem przewozowym, pozostaje po stronie Jasopels, który będzie miał również prawo do pobrania opłat za dostawę. Dostawa w takich przypadkach będzie się odbywać transportem drogowym.

7.3.    Termin dostawy liczony jest od dnia, w którym Jasopels otrzymuje pełne informacje dotyczące realizacji zlecenia, w tym wszystkie wymagane informacje i formalności techniczne.

7.4.    Wszystkie terminy dostaw mają charakter przybliżony. Opóźnienie może być uznane za faktyczne tylko po upływie minimum 30 (trzydziestu) dni od uzgodnionego terminu dostawy.

8. Certyfikat wjazdu

8.1.    Każda dostawa z Danii musi zostać potwierdzona certyfikatem wjazdu podpisanym przez Klienta. Certyfikat stanowi potwierdzenie otrzymania towarów, które przekroczyły granicę i jest dołączany do każdej wystawionej faktury.

8.2.    Klient jest zobowiązany do podpisania certyfikatu (data, miejsce odbioru, podpis) i odesłania go do Jasopels mailem (skan podpisanego dokumentu), pocztą lub przez MMS (zdjęcie podpisanego dokumentu).

9. Płatność

9.1.    Płatność netto jest gotówką netto. W przypadku opóźnienia w płatności, naliczane są odsetki w wysokości dwóch (2) procent za każdy miesiąc zwłoki lub jego część. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty, Jasopels jest uprawniony do wstrzymania realizacji wszystkich pozostałych zamówień od Klienta. Jeżeli zaległości nie zostaną spłacone w kolejnym  terminie wyznaczonym przez Jasopels, Jasopels ma prawo do anulowania wszystkich umów zawartych z Klientem.

10. Zastrzeżenie prawa własności

10.1.  Jasopels zachowuje prawo własności sprzedanych towarów do momentu dokonania całej płatności przez Klienta.

11. Siła wyższa

11.1.  W przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym strajków i przestojów, lokautów, pożarów, powodzi, istotnych przerw w działalności, aktów wojennych, zakazów eksportu i importu, interwencji rządowych, utrudnień spowodowanych przez lód, zniszczenia lub zatonięcia statku, opóźnień w transporcie, niedostarczenia lub uszkodzonej dostawy surowców lub energii od podwykonawców, pozostających poza kontrolą Jasopels, Jasopels ma prawo do odroczenia lub anulowania realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Jasopels.

12.Reklamacje i okres ich przedawnienia

12.1.  Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonego towaru natychmiast po otrzymaniu.

12.2.  Reklamacje dotyczące widocznych wad i defektów, których istnienie można stwierdzić w trakcie kontroli, o której mowa w punkcie 11.1., powinny być sporządzone w formie pisemnej, nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni od dnia wystawiania faktury i daty dostawy.  W innych przypadkach reklamacje powinny być składane nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni od momentu, gdy Klient dowiedział się okolicznościach będących podstawą reklamacji.  W przypadku nie dotrzymania powyższych terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.

12.3.  Odpowiedzialność Jasopels za wady Jasopels, o której mowa w punkcie 13.2. poniżej,  wygasa jeżeli Jasopels nie otrzymał reklamacji od Klienta w ciągu jednego (1) roku od dnia dostarczenia towaru.

13. Odpowiedzialność

13.1.  W przypadku opóźnienia, które można przypisać Jasopels, Jasopels ponosi odpowiedzialności za udokumentowane straty Klienta z tytułu opóźnień zgodnie z ogólnymi zasadami prawa duńskiego. Odszkodowanie nie przysługuje jednak Klientowi za straty operacyjne, utratę zysku lub inne straty pośrednie, w tym straty wynikające ze stosunku prawnego Klienta z osobami trzecimi. Odszkodowanie jest ograniczone i nie przekracza uzgodnionej ceny nabycia towarów dostarczonych z opóźnieniem.

13.2.  W przypadku wad powstałych w dostawie, których można dochodzić od Jasopels, Jasopels ma prawo wedle własnego uznania do usunięcia wady lub wymiany towaru, o ile odbywa się to w ciągu trzydziestu (30) dni od terminowej reklamacji Klienta złożonej na piśmie w Jasopels w taki sposób , że Jasopels ma możliwość zdecydowania, czy wada zostanie usunięta, czy towar zostanie wymieniony. W przypadku, gdy miejsce dostawy znajduje się poza Danią, Klient jest zobowiązany zorganizować dostawę do Danii na swój własny koszt lub pokryć dodatkowe koszty poniesione przez Jasopels w związku z usunięciem wady poza Danią. W przypadku, gdy Jasopels usunie wady lub dokona wymiany towaru, Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku Jasopels w wyniku stwierdzonych wad. W przypadku, gdy Jasopels nie usunie wady lub nie dokona wymiany towaru, Jasopels wypłaca odszkodowanie na podstawie ogólnych zasad prawa duńskiego. Jednak Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych strat operacyjnych, utraty zysku lub innych strat pośrednich, w tym strat wynikających ze stosunku prawnego Klienta z osobami trzecimi. Odszkodowanie jest ograniczone do kwoty równej kosztom usunięcia wady powstałej w dostawie i nie może przekraczać ustalonej ceny zakupu .

13.3.  Jasopels nie ponosi odpowiedzialności za produkt, w zakresie, który nie wynika z obowiązujących przepisów duńskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. W szczególności Jasopels nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty operacyjne lub inne straty pośrednie. Dopóki Jasopels ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich, Klient zobowiązany jest do odstąpienia od roszczeń wobec Jasopels, w zakresie w jakim jest ona ustawowo ustalona. Klient wyraża zgodę na stawienie się przed sądem, który rozstrzyga sprawę odpowiedzialności za produkt Jasopels.

14. Wybór sądu i prawa właściwego

14.1.  Wszelkie spory pomiędzy stronami  będą rozstrzygane przez sąd w Herning, Haraldsgade 28, 7400 Herning, Dania. Jasopels jest również uprawniony, by według własnego uznania wnieść sprawę do sądu właściwego dla Klienta.

14.2.  Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim, z wyłączeniem spraw podlegających regulacjom międzynarodowego prawa duńskiego.

 

Styczeń 2019