Salg og leveringsbetingelser

Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser, som vilkår for alle aftaler og leverancer fra Jasopels

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående almindelige salgs- og leve- ringsbetingelser er gældende ved alle leverancer fra Jasopels A/S (Jasopels), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

1.     Tegninger, værktøj mv.

1.1. Alle tegninger og andre tekniske doku- menter, som Jasopels måtte vælge at udlevere til kunden, forbliver Jasopels’ ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller udnyttes på anden uretmæssig vis.

2.     Konstruktioner

2.1. Jasopels forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse at foretage konstruk- tionsændringer, som ikke har indflydelse på specificeret funktion. For produkter, der fremstilles efter kundens specifikationer, indestår kunden for, at produkterne ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

3.     Fremmed gods

3.1. Gods, som overlades Jasopels for bear- bejdning, eller andet kunden tilhørende mate- riale, der er overladt til Jasopels, opbevares for kundens regning og risiko. Jasopels fraskriver sig således ethvert ansvar for bortkomst eller beskadigelse, og kunden må selv drage omsorg for eventuel forsikrings- dækning.

4.     Levering af mink haller

4.1. Kunden er forpligtet til at tegne og opret- holde all-risk entrepriseforsikring, indtil mangler påvist ved aflevering er afhjulpet. Jasopels skal medtages som sikret.

4.2. Kunden afsætter de bestemmende hoved- linjer og højder (koter), men al øvrig afsæt- ning foretages af Jasopels.

4.3. Kunden sørger for og bekoster alle nød- vendige godkendelser for, at byggeriet kan udføres.

4.4. Kunden bærer risikoen for hindringer som følge af grundvands- og jordbundsfor- hold, forurening mv.

4.5. Stikledninger fra afløb, el mv. føres ind på byggepladsen af kunden.

5.     Tilbud og accept

5.1. Medmindre andet er angivet, er tilbud fra Jasopels gældende i 14 dage fra tilbuddets datering.

5.2. Kundens skriftlige accept skal være uden forbehold overfor vilkårene anført i tilbuddet og være Jasopels i hænde inden acceptfristens udløb. Såfremt accepten måtte være uoverens- stemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. Jasopels er ikke bundet af acceptens indhold, medmindre Jasopels skriftligt har accepteret det nye tilbud, og at det klart fremgår af omstændighederne, at Jasopels har været opmærksom på uoverensstemmelsen.

6.     Pris

6.1. Opgivne priser er baseret på de på til- budstidspunktet/ordrebekræftelsestidspunkt- et gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, lønninger samt andre frem- stillingsomkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger – herunder også ændrede eller nye skatter og afgifter – frem til leveringen, berettiger Jasopels til at regulere de tilbudte/ bekræftede priser tilsvarende.

7.     Levering

7.1. Levering af varer fra Jasopels sker i henhold til INCOTERMS 2010 EX WORKS Jasopels’ adresse i Bording, medmindre andet

er aftalt.

7.2. Såfremt Jasopels måtte vælge at afsen- de varen til kunden, vil en sådan afsendelse ske som fuldmægtig for kunden og for kundens regning og risiko. I disse situationer forbliver den transportretlige råderet hos Jasopels. Jasopels vil ligeledes være berettiget til at afsende varen mod fragtefterkrav. Forsendelse vil i sådanne tilfælde normalt ske ad landevej.

7.3. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor Jasopels har modtaget fuldstændige oplysninger om ordrens effektuering, herunder alle nødvendige tekniske detaljer og formaliteter.

7.4. Alle leveringsdatoer er  omtrentlige. En forsinkelse kan aldrig være væsentlig, før der er forløbet mindst 30 dage fra aftalt leveringsdato.

8.     Betaling

8.1. Betaling skal ske netto kontant. Ved for sen betaling påløber renter fra forfaldsda- gen med 2 % pr. løbende måned. Såfremt kunden misligholder betalingsbetingelsen, er Jasopels berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra kunden. Betales restancen ikke inden en af Jasopels fastsat yderligere kort frist, er Jasopels berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med kunden.

9.     Ejendomsforbehold

9.1. Jasopels forbeholder sig ejendomsret- ten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted.

10.  Force majeure mv.

10.1. I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, over- svømmelse, større maskinskader, omfatten- de driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndig- hedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under trans- port, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energi- mangel, eller andre hændelser, hvorover Jasopels ikke er herre, er Jasopels beretti- get til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Kunden kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullation kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Jasopels.

11.  Reklamation og forældelse

11.1. Kunden er forpligtet til at undersøge leverede varer straks efter modtagelsen.

11.2.Reklamation skal fremsættes skriftligt og for synlige mangler samt mangler, der burde være opdaget ved kundens undersø- gelse af varen, jf. pkt. 11.1, senest 8 dage fra fakturadato eller leveringens dato, såfremt denne ligger senere. I øvrige tilfæl- de skal reklamation ske senest 8 dage efter, at kunden blev bekendt med det forhold, der gav anledning til reklamationen. I modsat fald kan der ikke tages hensyn til reklamationen.

11.3.Jasopels’ ansvar for mangler, jf. nedenfor punkt 12.2., bortfalder i øvrigt, såfremt Jasopels ikke har modtaget rekla- mation fra kunden senest 1 år efter varens levering.

12.  Ansvar

12.1. I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes Jasopels, er Jasopels ansvarlig for kundens dokumenterede tab som følge af

forsinkelsen i overensstemmelse med dansk

rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for kundens eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsfor- hold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset, således at erstatningen ingen- sinde kan overstige den aftalte købesum for de forsinkede varer.

12.2.Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, som kan gøres gældende overfor Jasopels, er Jasopels efter eget valg berettiget til at foretage udbedring eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at kunden overfor Jasopels skriftligt har foretaget rettidig reklamation over den pågældende mangel på en sådan måde, at Jasopels har mulighed for at tage stilling til, om Jasopels ønsker at udbedre eller omlevere. Såfremt det leverede af kunden er bragt udenfor Danmark, er kunden forpligtet til enten for egen regning at transportere det leverede til Danmark eller at betale samtlige Jasopels’ ekstra omkostninger ved at udbedre udenfor Danmark. Såfremt Jasopels foretager udbedring eller omlevering, er kunden ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod Jasopels som følge af de konstaterede mangler. Såfremt Jasopels ikke foretager udbedring eller omlevering, er Jasopels forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for kundens evt. driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er be- grænset til et beløb svarende til omkostnin- gerne ved at udbedre manglen ved det leverede, dog maximalt et beløb svarende til den aftalte købesum.

12.3.Jasopels fraskriver sig ethvert pro- duktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at Jasopels ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst andet indirekte tab. I den udstrækning Jasopels måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Jasopels skadesløs i samme omfang, som Jasopels’ ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Jasopels.

13.     Værneting og lovvalg

13.1.Som værneting for enhver tvist mellem parterne er aftalt Retten i Herning, Ha- raldsgade 28, DK-7400 Herning. Jasopels er dog efter eget valg berettiget til alterna- tivt at anlægge sag ved retten på det sted, hvor kunden har sit forretningssted.

13.2.Dansk ret, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne.

     

Januar 2019